• Chương 2. Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Để Thức Tỉnh Nhân Loại
   • Chương 2

    Những Dấu Hiệu Cảnh Báo

    Để Thức Tỉnh Nhân Loại


    Vì tình trạng của Địa Cầu rất nguy cấp nên nếu chúng ta không nhanh chóng hành động, thì đến một lúc nào đó, cho dù chúng ta muốn cũng sẽ không còn gì để bảo vệ nữa. Lúc đó có thể đã quá trễ rồi. Chúng ta không thể cứ tiếp tục theo đường hướng này, rồi dừng lại bất cứ khi nào chúng ta muốn cứu Địa Cầu. Tôi rất tiếc phải nói rằng thời gian của chúng ta có hạn.
      Trước      Sau   
  • Chương 1.
   Chương 2.
   Chương 3.
   Chương 4.
   Chương 5.
   Chương 6.

  • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
  • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *