• Hoofdstuk drie. Biologisch veganisme om de planeet te helen > Koel de planeet af en herstel het milieu
   • I. Koel de planeet af en herstel het milieu    Elimineer methaan, zwarte koolstof en andere
            broeikasgassen    Vee — de grootste uitstoter van methaan

    Koolstofdioxide is niet onze ergste bedreiging; het is methaan. En methaan komt van het fokken van vee.


    We kunnen beginnen met het elimineren van de grootste methaanproducent in de wereld; namelijk, fokken van dieren. Dus, om de planeet op de allersnelste manier af te koelen, moeten we stoppen met het verbruiken van vlees om zo de vee-industrie stil te leggen, en zo broeikasgassen, methaan en andere giftige gassen van de dierenindustrie te stoppen.


    Broeikasgassen en hun potentieel tot aardopwarming

    Broeikasgassen

    CO2(koolstofdioxide)

    CH4(methaan)

    N2O(stikstofoxide)

    Aardopwarmings- potentieel (GWP)* 1 25* 298*
    Pre-industriële atmosferische concentratie 280 ppm 0,715 ppm 0,270 ppm

    Atmosferische

    concentratie in 2005
    379 ppm 1,774 ppm 0,319 ppm

    Bijdrage van

    de vee-industrie **

    in percentiel
    9% 37% 65%


    * Over een gemiddelde van 100 jaar zijn methaan en stikstofoxide, respectievelijk, 25 en 298 keer meer potent dan koolstofdioxide in hun vermogen tot aardopwarming. Over een gemiddelde van 20 jaar is methaan 72 keer potenter. (Één deel per miljoen (ppm) geeft één deel per 1.000.000 deeltjes aan.) 
    (IPCC, Fourth Annual Assessment, 2007, Tabel 2.14)

    ** (Steinfeld et al., Livestock’s Long Shadow, 2006)

    Als iedereen in de wereld deze eenvoudige, maar meest krachtige gewoonte van het diervrije dieet zou aannemen, dan zouden we de gevolgen van aardopwarming in een mum van tijd kunnen omkeren. Dan zouden we werkelijk tijd hebben om maatregelen op langere termijn te adopteren, zoals meer groene technologie om ook koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen.

    In feite, als we nalaten de vleesproductie te stoppen, dan zal ofwel het effect van al deze groene inspanningen teniet gedaan worden, of we kunnen de planeet verliezen voordat we zelfs maar de kans hebben om enige groene technologieën te installeren, zoals windkracht of zonne-energie of meer hybride auto´s,.

    Onderzoekers van NASA kondigden onlangs aan dat methaan, het krachtige broeikasgas, met als grootste door de mens veroorzaakte bron, de vee-industrie, 100 maal meer hitteverhogend is dan koolstofdioxide over een periode van vijf jaar.


    “Methaan verhit de Aarde 72 keer meer dan CO2 in een periode van 20 jaar.” 62

    —Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering

    “Methaan verhit de Aarde 100 keer meer dan CO2 in een periode van vijf jaar.”

    “Een ton methaan, vandaag uitgestoten, zal meer hitte brengen in één jaar dan één ton uitgestoten CO2 zou brengen tot 2075.” 63

    —Dr Kirk Smith, Professor Globale Milieugezondheid, Universiteit van California, Berkeley


    Houd alstublieft ook in gedachten dat, ook al werd gerapporteerd dat de veeteelt verantwoordelijk is voor 18% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot, wat meer is dan de gezamenlijke wereldwijde vervoerssectoren, dit eigenlijk een onderschatting is, want recentelijk herziene berekeningen hebben het geschat op ‘meer dan 50% van de totale wereldwijde uitstoot’. Ik herhaal: de vee-industrie werd herberekend en veroorzaakt waarschijnlijk meer dan 50% van de totale uitstoot wereldwijd — meer dan 50% komt van de vee-industrie. Dus dat is de allerbeste oplossing.
    64  

    Het gevaar van methaanhydraat en waterstofsulfide

    Als het koud is, is [methaanhydraat] gewoon samengedrukt [onder de oceaanbodem] en ligt daar, onschadelijk. Maar nu het weer warmer wordt, zullen deze gassen vrijkomen. Ze komen nu al vrij in de atmosfeer, zoals je weet uit wetenschappelijke rapporten. De permafrostlaag smelt elke dag. 65

    Er zijn reeds tekenen van het naderbij komen van deze gevaarlijke tijd; door observaties van meren en elders waar methaangas opborrelt, dat oorspronkelijk veilig was opgeborgen onder een bevroren laag van de Aarde. 66  Niemand weet wanneer de dag zal komen dat enorme hoeveelheden oncontroleerbaar worden vrijgelaten.  Dit zou een plotselinge piek in temperatuur veroorzaken, wat dan oncontroleerbare opwarming kan katalyseren. Dat zou rampzalig zijn voor ons.


    “Permafrost is als een tijdbom die wacht om te ontploffen — als het blijft dooien, kunnen tienduizenden teragram methaan vrijkomen in de atmosfeer, wat aardopwarming zou verergeren. Deze nieuw erkende bron van methaan is tot dusver niet inbegrepen in de klimaatmodellen.” 67  (één teragram = één miljoen ton)

    —Dr. Katey Walter, Aquatische Ecosystemen Ecologist aan de  Universiteit van Alaska


    Dus is het niet alleen methaan waar we ons zorgen over maken. Er zijn zoveel gassen uit de oceaan. [Bijvoorbeeld,] aan waterstofsulfide wordt toegeschreven dat het meer dan 90% van de levende wezens in de geschiedenis van onze Aarde uitvaagde in het verleden. 68

    Afhankelijk van de concentratie, kan alleen al waterstofsulfide irritatie veroorzaken aan verschillende lichaamsorganen: ogen, neus, keel, bronchiale vernauwing, spontane miskraam, gestoorde lichaamsfuncties, hoofdpijnen, duizeligheid, braken, hoesten, moeilijkheden met ademhaling, oogbeschadiging, shock, coma, dood, enz.

    We kunnen zelfs sterven van het gas, nog niet eens gesproken over aardopwarming. Op dit ogenblik is er al zoveel methaan vrijgekomen in de atmosfeer dat veel mensen meer mentale ziekten of ander fysiek lijden ondervinden, volgens wetenschappelijk onderzoek.

    Methaangas veroorzaakt hoofdpijnen, malfuncties van het ademhalingssysteem en het hart, en bij meer geconcentreerde doses, dood door verstikking. Het is te vergelijken met koolmonoxidevergiftiging. Het is 23 keer dodelijker dan CO2.

    Als de concentratiedosis hoog genoeg is, zoals bijvoorbeeld, 1000 deeltjes per miljoen [ppm], dan veroorzaakt zelfs één enkele inhalatie onmiddellijke ademhalingsstop en instorting.


    Andere dodelijke gassen van veeteelt.

    Er komen ook andere dodelijke, giftige gassen door de vee-industrie vrij. Met 65% is het de grootste bron van wereldwijde lachgas, een broeikasgas met ongeveer 300 keer het opwarmend potentieel van CO2. Het stoot ook 64% van alle ammoniak uit, wat zure regen en waterstofsulfide, een dodelijk gas, veroorzaakt. Dus het stoppen van de veeteelt betekent al deze dodelijke gassen elimineren, evenals methaan. 69

    De verwoestende gevolgen van zwarte koolstof

    Zwarte koolstof is een broeikasdeeltje dat 680 keer meer hitte vasthoudt dan CO2, en het zorgt ervoor dat de ijskappen en gletsjers overal ter wereld zelfs nog sneller smelten. Tot 40% van de zwartekoolstofemissies komen van het afbranden van bossen voor de veeteelt.

    Wetenschappers ontdekten dat 60% van de zwartekoolstofdeeltjes in de Zuidpool daar terechtkwamen door de wind van Zuid-Amerikaanse bossen die afgebrand worden om land vrij te maken voor veeproductie. 70

    Stop vleesproductie om een snel afkoelend effect te bereiken

    Als we de afkoeling van onze planeet willen zien in de volgende één of twee decennia, dan is het effectiever om eerst methaan te verminderen. En omdat vee de grootste bron van methaan is op de planeet, is veganist zijn de snelste manier om methaan te verminderen, en aldus succesvol en snel afkoeling te brengen voor de planeet.

    Amerikaans wetenschapper en IPCC lid,  Dr. Kirk Smith, heeft aangetoond dat het dissipatievermogen van methaan in slechts een paar jaar CO2 inhaalt, en het is bijna volledig verdwenen in een decennium. Maar CO2 zal blijven hangen en de planeet voor duizenden jaren opwarmen! Dus als we een snellere afkoeling van de planeet willen, dan moeten we diegenen elimineren die de atmosfeer het snelst verlaten. 71

    Met andere woorden, methaan berokkent veel meer schade op korte termijn, maar als we het stoppen, zullen we de trend van aardopwarming heel snel kunnen omkeren.

    Het beste is stoppen met vlees eten, stoppen met het doden van dieren, stoppen met het fokken van dieren. Dan zullen de methaangassen en lachgassen stoppen! En dan snijden we al een grote hap uit de luchtverontreiniging, en we stoppen het aardopwarmingsproces. Ik heb het al gezegd, het zal bijna onmiddellijk met 80% verminderen, en we kunnen het resultaat in enkele weken zien.    Behoud de oceanen    Stop de productie van dode zones

    Het stilleggen van de veeproductie heeft andere enorme voordelen. Oceanische dode zones, bijvoorbeeld, worden vooral veroorzaakt door het afvloeien van mest van landbouw, wat voornamelijk  voor de productie van dierenvoeder wordt gebruikt.

    Dode zones zijn een ernstige bedreiging voor de oceanische ecosystemen, maar we kunnen het nieuw leven inblazen als we stoppen met hen te vervuilen met onze aan veeteelt gerelateerde activiteiten.

    De enorme dode zone in de Golf van Mexico, de grootte van New Jersey, die alle zeeleven daar verstikt, is overduidelijk te wijten aan stikstofafvloeiing van het Midwesten, van het dierlijke afval en de meststoffen voor de dierenvoedergewassen. Dit afval is giftig. Het bevat antibiotica, hormonen en pesticiden, en 10 tot 100 keer de concentratie van dodelijke pathogenen zoals  E. coli en salmonella vergeleken met menselijk afval. 72

    In 1995, barstte een grote varkensmestlagune van 3,2 hectaren in Noord-Carolina, en lekte 95 miljoen liter van dit giftige afval, twee keer het volume van het beruchte Exxon Valdez olielek.

    [260.000 tot 750.000 vaten of 41.000 tot 119.000 m³ ruwe olie.]

    Honderden miljoenen vissen in de New River van de staat werden terstond gedood vanwege de nitraten in het afval, met verdere schadelijke effecten toen de vervuiling de oceaan bereikte. 73


    “Het aantal zuurstofloze, oceanische dode zones is toegenomen van slechts 49 in de jaren 60 tot 405 in 2008.” 74

    — Robert J. Diaz en Rutger Rosenberg, Top Mariene Ecologisten


    Stop met vissen en herstel het zeeleven


    We hebben de vissen in de zee hard nodig om de oceaan in balans te brengen; anders zijn onze levens in gevaar.


    Visserij draagt bij aan aardopwarming voornamelijk door het verstoren van de complexe ecosystemen van de oceanen in de wereld. Gebalanceerde oceanische ecosystemen zijn uitermate belangrijk, want meer dan tweederde van de planeet wordt bedekt door oceanen.

    De oceaan is een heel complex ecosysteem waar elk levend ding een unieke functie heeft. Zodoende zal zelfs het verwijderen van een kleine vis voor menselijke consumptie een instabiliteit veroorzaken in de zee. In feite zien we al een effect van deze onstabiliteit bij zeezoogdieren.

    Stop met vissen en dan zal het zeeleven zich herstellen. Sinds de ernstige overbevissing, die de oorzaak was van het verdwijnen van de sardines aan de kust van Namibië, hebben uitbarstingen van schadelijke gassen een dode zone geschapen die het ecosysteem van het gebied vernietigt, als gevolg van de afwezigheid van deze ene nederige, maar ecologisch nuttige,  krachtige soort. 75

    Overbevissing heeft ervoor gezorgd dat de overgebleven vissen kleiner zijn, de grootte van de netten is dus verkleind om kleinere vissen te vangen, wat betekent dat andere vissen ook gevangen worden. Dus, het vernietigt zelfs nog meer ecosystemen en het verwoest meer zeeleven. Deze worden ofwel gebruikt als dierenvoeder, als meststof, ofwel teruggegooid in de oceaan als dode vis. Bijvoorbeeld, voor elke ton gevangen scampi’s, wordt er drie ton andere vis gedood en weggegooid.

    Een studie uit Amerika toonde ook aan dat varkens en kippen gedwongen worden om meer dan twee maal het zeevoedsel te consumeren dan alle Japanners samen eten, en zes maal de hoeveelheid die door de mensen in de Verenigde Staten wordt gegeten. Minstens één derde van alle vissen gevangen in de wereld wordt tegenwoordig gevoed aan vee, niet eens aan ons mensen.


    “Als de verschillende schattingen die we hebben gehoord waarheid worden, dan zitten we in de situatie waarin we daadwerkelijk zonder vis zitten over veertig jaar. 76

    —Pavan Sukhdev, Hoofd van het Groene Economie Initiatief van het VN Milieuprogramma 


    Er is een andere toestand die verzuring wordt genoemd, waar het tekort aan bepaalde vissen heeft bijgedragen aan een hogere oceanische zuurtegraad, die op haar beurt het vermogen van de oceaan om CO2 te absorberen vermindert.

    Visboerderijen zijn zoals industriële boerderijen op het land. Ze hebben dezelfde milieuproblemen, met gevolgen zoals onder andere het vervuilen van de waterlichamen. Bij visteelt worden vissen gehouden in grote gebieden met netten aan de oceaankusten met voedselresten, visafval, antibiotica of andere medicijnen en chemicaliën die overgaan in de omringende wateren, waar ze onze ecosystemen beschadigen en onze drinkwaterbronnen vervuilen.

    Dus, voor iemand die denkt dat het eten van vis niet zoveel schade veroorzaakt aan het milieu, denk alstublieft nog eens na. Het consumeren van om het even welk dierlijk product heeft een negatieve invloed op onze oceanen en onze wereld.
    Stop watertekorten    Vee: de grootste waterverbruiker

    “We moeten onze landbouwpraktijken en hoe wij omgaan met onze waterbronnen opnieuw overwegen, gezien landbouw en veeteelt 70% van het zoet water verbruiken en verantwoordelijk zijn voor 80% van de ontbossing.”

    — Ban Ki-moon


    Water betekent alles voor ons bestaan. We moeten het water conserveren; we moeten alles doen wat we kunnen. En de eerste stap om mee te beginnen is veganist te zijn, want de dierenindustrie gebruikt meer dan 70% van het schone water van onze planeet.

    Terwijl 1,1miljard mensen geen toegang heeft tot veilig drinkwater, verspillen wij elk jaar 3,8 biljard ton aan kostbaar zuiver water voor de veeteelt.

    We hebben [meer dan] zes miljard mensen in deze wereld, en de grondwaterbronnen, die de helft van onze wereldbevolking in leven houden, sterven uit, drogen op. En de top tien riviersystemen wereldwijd drogen op of ebben weg. En drie miljard mensen hebben een gebrek aan water.


    Hebben we een tekort aan water?

    Eén portie BIEFSTUK verbruikt meer dan 4.664 liter water

    Eén portie KIP verbruikt 1.249 liter water

    Eén complete VEGANISTISCHE maaltijd met TOFU, RIJST en GROENTEN verbruikt maar 371 liter water 77

    Zelfs als we niet douchen, we onze tanden niet poetsen, dan leidt dat tot niets als we niet stoppen met vlees eten. 

    De Amerikanen maken zich al zorgen over het watertekort.  Hun gletsjers zijn ontzettend gesmolten. En de rivieren zijn droger geworden. In slechts een paar jaar zou het water ontoereikend kunnen zijn voor de 23 miljoen mensen die van dat water afhankelijk zijn om te overleven. 78 


    Het biologisch veganistische eetpatroon: Bespaart meer dan 90% water.

    Data Source: Marcia Kreith, Water Inputs in California Food Production,
    Water Education Foundation, September, 1991 (chart E3 p28)

    Vleesproductie verbruikt enorme hoeveelheden water. Er wordt tot 4.664 liter aan fris en goed, zuiver water verbruikt voor het produceren van slechts één portie biefstuk. 79 Daarentegen verbruikt een volledige veganistische maaltijd maar 371 liter water. Dat is ruim 90% minder.

    We kunnen watertekorten stoppen. Terwijl steeds meer bevolkingen geplaagd worden door droogtes, kunnen we het ons niet veroorloven om water te verspillen. Dus, als we watertekorten willen stoppen en kostbaar water willen besparen, dan moeten we stoppen met dierlijke producten.
    Behoud het land    Stop overbegrazing en woestijnvorming

    De veesector is de grootste menselijke verbruiker van land en de grootste drijvende kracht achter de verwoesting van het regenwoud.

    We moeten stoppen met vee te laten grazen om onze bodem te beschermen en onze levens te beschermen. Overbegrazing door vee is een belangrijke oorzaak van woestijnvorming en andere schade, en is verantwoordelijk voor meer dan 50% van de landerosie.

    We hebben maar 30% land dat de Aarde bedekt. Van die waardevolle 30% wordt een derde niet gebruikt, voor onze echte overleving, maar voor veeteeltweides of voor het produceren van tonnen graan als veevoeder – allemaal om een paar stukjes vlees te produceren.

    Bijvoorbeeld, ongeveer 404,6 miljoen hectaren ofwel 80% van alle landbouwgrond in de VS, en ongeveer de helft van al het land in de VS wordt gebruikt voor vleesproductie. Daarentegen wordt minder dan 1,2 miljoen hectaren gebruikt om alle groenten te verbouwen in het land. 80   

    In Mexico heeft onderzoek onlangs uitgewezen dat 47% van het land al de tol heeft moeten betalen van woestijnvorming als gevolg van de schade door de vee-industrie. 81  En nog eens 50 tot 70% van het land lijdt tot op zekere hoogte aan droogte.

    Het ontruimen van land voor vee heeft voor instabiliteit en serieuze bodemdegradatie gezorgd in heel Mexico. In de noordelijke regio’s van Mexico wordt bijna tweederde van het land geclassificeerd als zijnde in totale of versnelde staat van erosie. 82  Wanneer het vee al de vegetatie opeet en het land  vertrapt, blijft er enkel nog cementachtige grond over, onmogelijk om er iets te laten groeien. Dit verergert de aardopwarming omdat meer koolstof wordt vrijgelaten van de stervende planten en de onvruchtbare bodem.

     

    Elimineer wereldhonger    Als iedereen een plantaardig eetpatroon zou hebben, zou er voldoende eten zijn om 10 miljard mensen tevreden te stellen. 


    Landverspilling voor het fokken van vee


    Hebben we een tekort aan voedsel?

    "Hoeveel mensen in de wereld hebben honger?
    1,02 miljard mensen.
    Elke vijf seconden sterft een kind aan honger.
    Het graan dat momenteel aan vee wordt gevoederd
    is voldoende om bijna twee miljard mensen te voeden.”
    83

    —Julie Gellatley en Tony Hardle

    Negentig procent van alle soja, 80% van alle maïs, en 70% van alle graan die in de Verenigde Staten worden geteeld, worden gebruikt om vee vet te mesten, terwijl dit minstens 800 miljoen hongerige mensen zou kunnen voeden. 84  We hebben hongerige mensen; we hebben kinderen die elke paar seconden sterven omdat wij te veel land gebruiken, te veel water, te veel voedsel om vee te voeden in plaats van mensen. 

    Als we geen vlees eten, gebruiken we akkerbouwproducten, granen, om mensen te voeden in plaats van nog meer dieren te fokken in de toekomst. Dus hebben we geen honger meer, en zullen er geen oorlogen vanwege honger meer zijn. Het effect is immens.


    Efficiëntie landgebruik


    Bron: USDA; FAO/WHO/UNICEF Protein Advisory Group, 2004

    Daarnaast, hoe meer we biologische, natuurlijke landbouwmethodes gebruiken, hoe meer voedsel we hebben, hoe gezonder we worden en hoe gezonder de bodem zal worden.  En vanaf dan, zal de bodem herstellen en dan krijgen we meer en meer overvloed aan voedsel.

    Stop ontbossing    We moeten ontbossing verbieden, en we moeten natuurlijk meer bomen planten. Waar er erosie is of kaal land is, daar moeten we bomen planten.

    Ontbossing wordt ook grotendeels door vleesproductie veroorzaakt. Terwijl de Verenigde Naties schatten dat ontbossing 20% van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt, is bijna alle ontbossing zelf gerelateerd aan vleesproductie. 86  Tachtig procent van het gekapte Amazonewoud wordt gebruikt om vee te laten grazen om de dieren voor te bereiden op de slacht, en wat overblijft wordt gebruikt om soja te telen die ook vooral gebruikt wordt als veevoeder.

    Elk jaar kappen we bossen ter grootte van Engeland om dieren te fokken. Daarom warmt onze planeet op en hebben vele plaatsen problemen met overstromingen en droogte.

    Een regenwoudgebied zo groot als een voetbalveld wordt elke seconde vernietigd om slechts 250 hamburgers te produceren. 87

    We verliezen 55 vierkante meter aan regenwoud voor elke hamburger. 88

    Bossen spelen een enorme rol in het absorberen van CO2. Bijvoorbeeld, de bossen in het Pacifische Noordwesten van de VS zijn in staat om de helft van alle uitstoot van de staat Oregon te absorberen.

    Volgens de milieuorganisatie Greenpeace is acht procent van de koolstof in bossen op Aarde opgeslagen in de uitgestrekte regenwouden bij het stroomgebied van de Congo Rivier in Centraal Afrika. Wetenschappers voorspellen dat voortdurende ontbossing van de Congo dezelfde hoeveelheid CO2 zal vrijgeven als het Verenigd Koninkrijk over de afgelopen 60 jaar heeft uitgestoten! 89  Dus, het is belangrijk om de bossen te beschermen nu het nog kan.

    Bomen trekken regen aan, houden de bodem vast, en stoppen de erosie. En [ze] geven zuurstof en schaduw, en geven [een] thuis aan de milieuvrienden in het bos, de dieren, wat er op zijn beurt voor zorgt dat onze planeet in een goede, ecologische richting gaat.

    [Ontbossing] gaat niet alleen [over] de permanente veranderingen van ’s werelds temperatuur, regenval en weerpatronen, die door de bossen wordt gereguleerd. Het gaat niet alleen over de miljoenen mensen die hun levensonderhoud, dat afhankelijk is van het bos, kunnen verliezen. Er is meer dan dat. Er is de uitsterving van planten- en dierensoorten die 100 maal sneller gaat dan wat natuurlijk is, en het ruïneert onze ecosystemen.

    Gelukkig hebben we een oplossing voorhanden, namelijk de biologische, veganistische oplossing. We moeten deze biologische, veganistische oplossing aanvaarden als de enige die nu onze planeet nog kan redden. 

    Het land voor grazen en voederteelt zou bos kunnen worden dat bijdraagt  aan het reduceren van aardopwarming. Bovendien, als alle bewerkbare land omgevormd zou worden naar biologische landbouw, zouden niet enkel mensen allemaal gevoed kunnen worden, maar zouden meer dan 40% van alle broeikasgassen in de atmosfeer geabsorbeerd kunnen worden. Dit bovenop de eliminatie van 50% van de uitstoot veroorzaakt door veeteelt. 90

    Daarom, alles opgeteld, elimineren wij de meeste van door de mens gemaakte broeikasgassen door simpelweg een dierenvrije veganistische, biologische levensstijl te volgen..    Conserveer energie    De energiekosten van vleesproductie

    Vleesproductie is energieverslindend en heel energie-inefficiënt. Het produceren van één kilo biefstuk verbruikt 169 megajoule (169 miljoen joule) aan energie, of genoeg energie om met een gemiddelde Europese auto 250 kilometer te rijden!

    Een biefstuk van 170 gram kost 16 maal zoveel fossiele brandstof als één veganistische maaltijd met drie soorten groenten en rijst. 

    Bron: Gidon Eshel enPamela A. Martin,
    “Diet, Energy, and Global Warming”, Earth Interaction, Vol 10 (2006), paper No. 9.

    De voorzitter van het VN IPCC, Dr. Rajendra Pachauri,  wijst er verder op dat vlees veel vereist: constant gekoeld transport en opslag, de teelt en het transport van veevoer, een hoop verpakking, veel koken op hoge temperaturen voor lange periodes, en een heleboel dierlijke afvalproducten die ook bewerkt en weggewerkt moeten worden. Vleesproductie is zo duur en inefficiënt, zo onduurzaam dat het slecht zaken doen is om vlees te produceren. 91  

    De ware kosten van vlees

    “Het produceren van 450 gram biefstuk kost 9.464 liter water, 5,4 kilo graan, 15,75 kilo teelaarde en energie die equivalent is aan 3,8 liter benzine. Als al deze kosten in de prijs van het product zouden worden meegeteld, zonder subsidies, zou in de VS de minst dure hamburger US$ 35 kosten.” 92

    —John Robbins

    Herstel biodiversiteit    Alles op deze planeet, ook wijzelf, is met elkaar verbonden, en we helpen elkaar om ons leven hier comfortabel en leefbaar te maken. Maar als we dat niet weten, dan doden we onszelf. Elke keer als we een boom of een dier doden, dan doden we een deeltje van onszelf.


    Status van Bedreiging van soorten in uitvoerig geëvalueerde 
    taxonomische groepen


    Bron: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Global Biodiversity Outlook 3, 2010, http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-en.pdf, 28

    In de oceanen en zoetwaterwegen, zijn al zoveel soorten vis verdwenen, met complete watermilieus zoals koraalriffen die gedecimeerd zijn door vistrawlers en het vissen met explosieven. Op het land is vleesconsumptie verantwoordelijk voor het ontruimen van grote gebieden voor het telen van veevoer zoals soja.

    Door deze activiteiten die in wezen onze biodiversiteit beroven, is de verdwijning van planten en dieren alarmerend toegenomen. 93
    Herwin rivieren en bodem van vervuiling

    Als we echt ons schoon, veilig water voor onszelf en onze kinderen willen behouden, dan moeten we stoppen met veeproductie en een plantaardig eetpatroon aannemen. 


    Het VS Milieu Beschermingsagentschap schat dat landbouw, wat vooral vleesproductie is, bijdraagt tot bijna driekwart van de watervervuilingsproblemen in het land. 94 Eén enkele varkensboerderij met 500.000 varkens, produceert jaarlijks meer afval dan de 1,5 miljoen inwoners van Manhattan in New York. In de staat Virginia produceren de kippenboerderijen zelfs 1,5 keer meer vervuilende stikstof dan alle mensen die in hetzelfde gebied leven. Er is geen wet om deze dingen te regelen..

    De 1,8 miljoen varkens in Ierland genereren meer afval dan de hele bevolking van 4,2 miljoen in het land!

    Aangezien het land dit niet allemaal kan absorberen, stroomt veel van  de uitwas in onze rivieren en bodem. We spreken over verschrikkelijke hoeveelheden giftig materiaal die een enorm aantal problemen met zich mee brengen, waaronder giftige gassen zoals waterstofsulfide en ammoniak, pesticideresiduen, hormonen, antibiotica and bacteriën zoals E. coli, die voedselvergiftiging en ook de dood kunnen, en doen veroorzaken.

    Samen met het afval wordt afvloeiing van chemische kunstmest, gebruikt op gewassen, aan dieren gevoed, waarvan wetenschappers hebben vastgesteld dat het dode zones veroorzaakt, en ook giftige algengroeiuitbraken, dat is dat groene mos dat in het water groeit.

    Zoiets is onlangs in Bretagne, Frankrijk voorgevallen, waar een meerderheid van al het vee van het land en een derde van de zuivelboerderijen zich bevinden. Aan de kust van Bretagne waar dit afval en chemische afvloeiing in de zee terechtkomen, ontstaan uitbraken van giftige algen, die het gevaarlijke, dodelijke gas waterstofsulfide uitstoten. En, onlangs hoorden we in het nieuws dat een paard binnen een halve minuut stierf nadat het in de algen had gelopen, en nu wordt de gezondheid van meer dan 300 mensen in dat gebied onderzocht om dezelfde reden.

    Wat het allemaal nog erger maakt is dat afval van dieren gewoonlijk niet gereguleerd wordt, wat betekent dat er niets is wat deze gebeurtenissen van vervuiling kan stoppen, die ziektes of zelfs de dood kunnen veroorzaken  voor enorme aantallen dieren en mensen.

    (Zie a.u.b. Appendix 9 voor meer voorbeelden van vervuiling door afval van dieren.)
    Verminder financiële en gezondheidskosten

    Bespaar miljarden aan mitigatiekosten van klimaatverandering

    Leiders zijn bezorgd over de kosten voor mitigatie van klimaatverandering. Echter, het goede nieuws is dat indien de wereld zou omschakelen naar een diervrij eetpatroon, we de kosten met de helft of meer kunnen verminderen. Dat betekent dat we tientallen triljoenen VS dollars zouden besparen.


    · De kosten van klimaatverandering

    “Een studie van de Europese Commissie schat dat klimaatverandering US$74 triljoen zou kunnen kosten.

    Eén meter stijging van het zeeniveau verhoogt de stormschade aan eigendommen met US$ 1,5 triljoen.” 95

    — Milieuwetenschappers F. Ackerman en E. Stanton

    “De kosten van  nalatigheid kunnen voor Japan jaarlijks US$ 176 miljard bereiken tegen 2100.” 96

    —Prof. Nobuo Mimura en collega’s

    · Besparingen door veganistisch eetpatroon

    Wereldwijde adoptie van het veganistisch eetpatroon kan 80% (US$32 triljoen) van de geschatte US$40 triljoen mitigatiekosten van klimaatverandering wissen tegen 2050. 97

    —Elke Stehfest van het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving

    Minimaliseer gezondheidskosten

    De gezondheidsrisico’s van het eten van vlees worden tegenwoordig steeds duidelijker. Vee krijgt routinematig extreme hoeveelheden hormonen en antibiotica toegediend, wat de volksgezondheid op haar beurt kan schaden als het als vlees geconsumeerd wordt.

    Er zijn ook giftige bijproducten in slachthuizen zoals ammoniak en waterstofsulfide. Deze giftige substanties hebben sterfte onder arbeiders veroorzaakt als gevolg van hun extreme giftigheid.

    Als zogenaamd voedsel, is vlees gewoon één van de meest ongezonde, giftige, onhygiënische dingen die ooit door de mens gegeten kunnen worden. We zouden helemaal geen vlees mogen eten als we onze gezondheid en ons leven liefhebben. We leven langer, gezonder, wijzer, zonder vlees. 

    Er is wetenschappelijk aangetoond dat vlees allerlei soorten kanker veroorzaakt, ook hartziektes, hoge bloeddruk, hartinfarct en obesitas. De lijst gaat verder en verder en verder. Al deze ziektes doden elk jaar miljoenen mensen. Miljoenen, miljoenen mensen sterven als gevolg van aan vlees gerelateerde ziektes, en maken miljoenen anderen heel erg ziek alsook gehandicapt. Er is geen einde aan de tragedies veroorzaakt door het eten van vlees. We zouden dit nu toch moeten weten door alle wetenschappelijke en medische bewijzen.

    We hebben het nog niet eens over de smerige  omstandigheden gehad, de benauwde omgeving waar de dieren worden gehouden totdat ze geslacht worden, hetgeen de overdracht van ziektes als varkenspest aanwakkert. Feitelijk zijn sommige door vlees overgedragen ziektes, zoals de menselijke vorm van de gekkekoeienziekte, in alle gevallen fataal. Wie de gekkekoeienziekte oploopt, is gedoemd om een trieste en verdrietige dood te sterven. Andere contaminanten zoals E. coli, salmonella, enz., kunnen ook voor ernstige gezondheidsproblemen en langdurige schade zorgen, die soms zelfs tot de dood kunnen leiden.

    In een veganistische wereld, zou er geen verdrietig nieuws meer zijn over iemands kind dat sterft door hersenbeschadiging of verlamming als gevolg van E. coli, de dodelijke bacterie die oorspronkelijk bijna altijd afkomstig is van gefokte dieren. Er zou geen hartzeer meer zijn als gevolg van een varkenspestpandemie, of gekkekoeienziekte, kanker, diabetes, beroertes en hartaanvallen, salmonella, ebola, enz., enz. Zelfs aids waar we zo bang voor zijn, komt oorspronkelijk van het jagen op dieren om te eten. Dierenziektes van de verschrikkelijke, smerige veeteeltomgeving zijn verantwoordelijk voor 75% van alle ontstane infectieziektes van de mens.

    Zelfs melk, waarvan ons officieel verteld wordt dat het goed is voor ons, is daarentegen vergif en veroorzaakt ziektes (en uiteraard financieel verlies.) Hier zijn er enkele: bacteriële microben, pesticiden en enzymen die in kaas gevonden zijn, komen voort uit de maagwand van andere dieren; borst-, prostaat- en testikelkanker van hormonen in melk; listeria en de ziekte van Crohn; hormonen en verzadigd vet die leiden tot osteoporose, zwaarlijvigheid, diabetes en hartziekte.


        Gezondheidskosten van vlees en zuivel

    Hart- en vaatziektes hebben $503,2 miljard gekost in de VS in 2010. 98

    Kankerbehandelingen kosten $6,5 miljard in de VS per jaar.

    Diabetesbehandelingen kosten $174 miljard in the VS per jaar.

    Individuele behandelingen voor overgewicht kosten $93 miljard in de VS per jaar. 99
    Win tijd voor groene technologieën


    We kunnen CO2 niet zo snel verminderen omdat we momenteel geen andere technologische uitvindingen hebben om degene die we hebben te vervangen. Hoeveel elektrische auto’s zie je al rijden in de straten van de Verenigde Staten? Hoeveel CO2 vermindert dat? Niet veel. Maar de methaanvervuiling komt van de veeteelt, dus als we dat stoppen, is er geen opwarming meer!

    Er is al wat gevorderde wetenschap om CO2  op te vangen en het te mengen met zeewater om er cement van te maken. Dat zal ook het CO2 van andere cementproductiemethodes verminderen en ook de nieuwe CO2-vervuiling van de lucht verminderen. Maar toch, elke nieuwe technologie heeft enorm veel tijd nodig om ontwikkeld en op de markt gebracht te worden.

    De natuurlijke landschappen van graslanden en wouden zijn, volgens het Milieuplan van de VN, effectiever  om CO2 te absorberen dan koolstofabsorberende technologie. Ik denk trouwens dat het riskant is. Het is nog niet getest. Wat als de koolstof teruglekt in de atmosfeer, in zo’n geconcentreerde hoeveelheid? Als we het jaar na jaar opvangen, decennium na decennium, en dan gebeurt er iets en het lekt, wat doen we dan?

    Dus, met het veganistisch eetpatroon, eten we wat het best is voor onze gezondheid, voor de dieren, voor het milieu. En de natuur zal de rest doen om de balans te herstellen en onze wereld redden. 100 

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *