• Bình Luận
  • Total 1   
   A retired scientist is helping to proofread the book of Romanian version. She has been a vegetarian for several years, but she is still consuming milk and sometimes cakes with eggs and milk. When she got the files and she read everything, she was so …
   Tên:       
 • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
 • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
 • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *
 •